Ondersteunde projecten

Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum

Ondersteunde projecten

Met steun van onze vrienden kunnen we extra projecten realiseren. Op deze pagina ziet u eerder gesteunde aankopen, educatieve projecten en tentoonstellingen die met steun van onze vrienden zijn gerealiseerd.

Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum

De stichting heeft tot doel: het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin, aan de activiteiten van de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953.
De stichting richt zich op het werven van vrienden (donateurs) welke d.m.v. een jaarlijkse financiële donatie de gelden bijeen brengen om deze steun te kunnen verlenen.


Fondsen en stichtingen watersnoodmuseum

Fondsen & stichtingen

Fondsen & stichtingen

Met dank aan de steun van de volgende fondsen en stichtingen heeft het Watersnoodmuseum diverse projecten kunnen realiseren. Sluit het werk van het Watersnoodmuseum aan bij de doelstellingen van uw fonds en heeft u interesse in samenwerking? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met u mee.

Lijst begunstigers met korte omschrijving van projectsteun

Vriendenloterij
De Vriendenloterij steunt, als de cultuurloterij van Nederland, goede doelen en culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed in Nederland. In het kader van het bijzondere herdenkingsjaar heeft de Vriendenloterij in 2018 met een eenmalige schenking een waardevolle bijdrage geleverd aan de vernieuwing en herinrichting van het museum.

Mondriaan Fonds
In het Mondriaan Fonds hebben we een partner gevonden die oog heeft voor het verhaal van de watersnoodramp, maar tegelijk ook de urgentie deelt om aandacht te hebben voor de actuele en toekomstige uitdagingen van het veranderende klimaat. Het fonds draagt bij aan het Jeugdwatersnoodmuseum, om zo de jonge generatie kennis te laten maken met het verhaal van de Watersnoordramp. In 2017 droeg het fonds bij aan de fototentoonstelling ‘Jakarta, de mensen achter de zeemuur’ met fotografe Cynthia Bol.

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt vele projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Vanuit de gedeelde ambitie om herinneringen aan de Watersnoodramp van 1953 levend te houden en klimaatbewustzijn in Nederland te stimuleren droegen ze bij aan diverse projecten. In 2018 droeg het fonds bij aan de Verhalenbibliotheek ‘Verhalen over Water’ en in 2019 steunt het fonds de tentoonstelling ‘Watersnood door ‘Klimaatverandering’.

VSBfonds
Het VSBfonds steunt kunst & cultuur in een breed werkveld, waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers. Dankzij een bijdrage van het VSBfonds is het Vierde Caisson volledig heringericht met de tentoonstelling ‘Het water blijft komen. Vechten tegen de vloed van morgen’.

Stichting Renesse
De Stichting Renesse ondersteunt organisaties en activiteiten die zich, binnen de gemeente Schouwen-Duiveland, inzetten voor recreatie, toerisme, cultuur, educatie en sport. Als betrokken partner steunt Stichting Renesse in 2019 de uitbreiding van het museum met het Vijfde Caisson, als fysieke locatie voor het kenniscentrum en de museumbrasserie. Eerder droeg de stichting bij aan de ontwikkeling van een aanlegsteiger voor rondvaartboten in de Oosterschelde en diverse culturele projecten.

BPD Cultuurfonds
Het BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte door kunst- en cultuurprojecten te ondersteunen. In 2018 droeg het fonds bij aan een unieke overzichtstentoonstelling over het rampgebied na de Watersnoodramp in 1953, met beelden van fotografen als Ed van der Elsken, Eva Bësnyo, Dolf Kruger en Aart Klein.

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen
De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen steunt het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk bij het uitbreiden van het kenniscentrum in het Vijfde Caisson. Hier staat het kennisdelen en bewustwording creëren over klimaatverandering centraal. Bijvoorbeeld via tentoonstellingen en educatie.

Stichting Zabawas
De Stichting Zabawas steunt als familiestichting, sinds de oprichting in 2004, projecten op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie die de Nederlandse samenleving ten goede komen. In 2018 steunde het fonds de herinrichting van het Vierde Caisson met de tentoonstelling ‘Het water blijft komen. Vechten tegen de vloed van morgen’.

Stichting Cultuurfonds Zeelandia
De stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de regio Zeeland, met bijzondere aandacht voor regionale kunst- en cultuurhistorie. Dankzij een bijdrage van de stichting is de foto-expositie ‘Door de ogen van Berretty’ gerealiseerd.

Frits Lensvelt Stichting
De Frits Lensvelt Stichting is in 1992 opgericht door graficus Frits Lensvelt. Het fonds ondersteunt projecten in Zeeland op het terrein van welzijn, vorming en educatie. Met een financiële bijdrage steunde het fonds de expositie over het leven en het werk van de in Colijnsplaat geboren waterstaatkundige Johannis de Rijke.

Stichting Nutsfonds Zierikzee
Het fonds ondersteunt initiatieven op Schouwen-Duiveland op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. In het kader van het bijzondere herdenkingsjaar steunde de stichting in 2018 het educatief programma ‘Nacht op een Dak’.


Nalaten

Nalaten

Via een nalatenschappen helpt u het museum met een bijzondere schenking om de verhalen en herinneringen aan de watersnoodramp van 1953 in leven te houden. Met uw hulp kunnen wij als kennis- & herinneringscentrum hiervoor een belangrijke ontmoetingsplaats blijven en de verhalen doorgeven aan toekomstige generaties. Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol.

Een waardevolle herinnering om door te geven
Bijdragen uit nalatenschappen helpen om herinneringen door te geven. Door het in stand houden van de monumentale caissons en verscheidene monumenten die herinneren aan de slachtoffers van de Ramp. Door onderzoeksprojecten op te zetten blijven we leren over de Ramp. Nieuwe tentoonstellingen, publicaties en educatieve projecten helpen om deze verhalen ook door te geven. Zodat we nooit vergeten dat een goede bescherming tegen het water de toekomst veiligstelt.

Schenken via uw testament
Overweegt u het Watersnoodmuseum op te nemen in uw testament? Een bijzonder en persoonlijk gebaar dat wij zeer waarderen. Afhankelijk van uw voorkeuren en persoonlijke omstandigheden zijn er drie bijzondere manieren om uw nalatenschap ten goede te laten komen aan het Watersnoodmuseum:

1 Benoemen tot erfgenaam
Door het museum in uw testament te benoemen als enig of mede-erfgenaam schenkt u het museum een bepaalde deel of percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf hoe u de nalatenschap onder uw erfgenamen verdeelt. Zo geeft u het meest uiting aan het belang dat u hecht aan het ondersteunen van het Watersnoodmuseum, nu en in de toekomst.

Het Watersnoodmuseum aanvaardt nalatenschappen enkel beneficiair, waarmee elke nalatenschap een positieve bijdrage levert aan de toekomst.

2 Een legaat nalaten
U laat het museum een bepaald goed of geldbedrag na. Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol. Heeft u binnen het werkveld van het Watersnoodmuseum een onderwerp dat u bijzonder aan het hart ligt en wilt u dat het Watersnoodmuseum uit uw naam bepaalde activiteiten onderneemt of ondersteunt? Dan kunnen wij samen met u nadenken over een Fonds op Naam.

3 Schenken bij leven, met vruchtgebruik
U schenkt (een deel van) uw vermogen aan het museum, onder voorbehoud van een jaarlijkse uitkering (vruchtgebruik) uit dit vermogen aan uzelf. Of u laat uw huis na, maar wilt dat uw partner daar nog een tijdlang kan blijven wonen. We zoeken graag met u en uw fiscaal adviseur of notaris naar een passende oplossing.

Een bijzondere bestemming
Is er binnen het werkveld van het Watersnoodmuseum een bepaald onderwerp dat u in het bijzonder aan het hart gaat? Bijvoorbeeld: de herinnering aan 1953 levend houden, de strijd tegen het water, de stijging van de zeespiegel, educatie en voorlichting etc. Laat ons dit gerust weten. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden en de juiste formuleringen voor het instellen van een Fonds op Naam.

Het Watersnoodmuseum is als culturele ANBI geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, waarmee uw schenking geheel ten goede komt aan het museum.

Vraag ons advies
Wij vertellen u graag over de mogelijkheden rond nalaten aan het Watersnoodmuseum. Neem contact op met Bastiaan Bot via 0111-644382 of stuur een mail te naar bbot@watersnoodmuseum.nl.

Binnenkort treft u hier de brochure nalaten.

[contact-form-7 id="80176" title="Contactformulier"]

Schenken-watersnoodmuseum

Objecten & herinneringen schenken

Objecten & herinneringen schenken

Dankzij vele schenkingen beheert het museum een unieke collectie aan foto‘s, films, persoonlijke brieven en vele andere objecten. Ook zijn al vele herinneringen als Oral History verhalen opgetekend of op beeld vastgelegd. Mensen zien het museum als de plek waar verhalen en tastbare herinneringen aan de watersnoodramp van 1953 thuishoren.

Ontmoetingsplek voor herinneringen
Met uw hulp kunnen wij als kennis- & herinneringscentrum een belangrijke ontmoetingsplaats blijven en de verhalen doorgeven aan toekomstige generaties. Heeft u een bijzonder voorwerp, document of foto en overweegt u het te schenken aan het museum? Neem dan contact op met een van onze vrijwilligers van collectiebeheer. Zij kunnen u vertellen of het in onze collectie past en nemen uw object in ontvangst. De museale collectie wordt zorgvuldig geregistreerd en gedocumenteerd en is ondergebracht in de Stichting Beheer Watersnoodmuseum.

Fiscaal voordelig schenken
Het Watersnoodmuseum is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), uw gift is daarmee fiscaal aftrekbaar voor de belastingdienst. Het is ook mogelijk objecten of te schenken aan een goed doel in de vorm van een eenmalige of periodieke gift. Belangrijk is dat de waarde van het object via een taxatie vaststaat.

Bij een periodieke gift kunt u 5 jaar lang 1/5 deel van het object schenken, over deze periode kunt u jaarlijks dit bedrag als gift fiscaal aantrekkelijk aftrekken in uw inkomstenbelasting. Deze vorm van periodiek schenken leggen wij graag vast in een overeenkomst, deze kunt u hier downloaden.

Voorbeelden (im)materiële schenkingen

Tentoonstelling 65-geschenken

Vrijwilligers van de registratiewerkgroep van het Watersnoodmuseum hebben de 65 meest bijzondere voorwerpen uit de collectie van het museum uitgezocht. Eén voor ieder verstreken jaar sinds de ramp van 1953. Een keuze uit de vele objecten die het museum tot dusver kreeg, al dan niet in bruikleen. Veelal toebehorend aan mensen bij wie de stormvloed diepe littekens heeft achtergelaten. Verschillende voorwerpen komen uit het depot en zijn nog niet eerder tentoongesteld.

Herinrichting Deense geschenkwoning

De zoekactie die het Watersnoodmuseum half december vorig jaar opzette is een groot succes geworden. Doel was een volledige inboedel uit de jaren ’50 te verzamelen en dat is gelukt. Met de verzamelde spullen is de Deense geschenkwoning in het museum ingericht, zoals deze er vlak na de ramp uitzag. De woning maakt deel uit van het Jeugdwatersnoodmuseum.

Verhalen over water:
een immateriële schenking

Oud-directeur van het Watersnoodmuseum Jaap Schoof – zelf ook ooggetuige – heeft het project ‘Oral History, 1953 het verhaal’ opgezet. Schoof spreekt met slachtoffers, redders en hulpverleners. Hoewel het project officieel in november 2013 is afgerond, komen er nog steeds verhalen binnen. Inmiddels beslaat het archief meer dan 300 interviews en 500 uitgeschreven herinneringen.

Meer informatie?
Voor meer informatie en overleg over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met directeur Siemco Louwerse. U kunt hem bereiken via 0111-644382 of per mail aan directie@watersnoodmuseum.nl.


Fonds op naam

Fonds op naam

Wilt u een dierbare eren, een bijzondere gelegenheid vieren of langdurig investeren in een specifiek onderwerp, dan kunt u vanaf € 25.000 een fonds op naam oprichten bij het Watersnoodmuseum. U bepaalt in samenwerking met het museum de naam en het doel van het fonds, indien gewenst kan het fonds ook anoniem blijven. Het fonds kan worden ingesteld door middel van een eenmalige of periodieke gift bij leven of door opname in uw testament.

Een groot gebaar met een specifiek doel
Een Fonds op Naam instellen kunt u door middel van een eenmalige of periodieke gift bij leven of door opname in uw testament. Het Watersnoodmuseum zorgt voor de financiële administratie en borgt de continuïteit. Vanuit het fonds worden specifieke projecten ondersteunt die passen bij de door u geformuleerde doelstellingen. Wij gaan hier graag met u over in gesprek.

Fiscaal voordelig schenken
Als culturele ANBI is het Watersnoodmuseum geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, ook u kunt profiteren van fiscaal voordelig schenken. Een periodieke schenking in minimaal vijf jaarlijkse termijnen is voor 125% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Stel u schenkt over die periode jaarlijks €5.000,- dan bent u netto slechts €2.125,- tot €2.666,- per jaar kwijt, afhankelijk van uw belastingschijf. Voor periodieke schenkingen hoeft u niet meer langs de notaris. Het enige wat u hoeft te doen, is het formulier te downloaden, in te vullen en naar ons op te sturen.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Bastiaan Bot, hij denkt graag met u mee. U kunt hem bereiken via 0111-644382 of per mail aan bbot@watersnoodmuseum.nl.


Muzeum in zeeland watersnoodmuseum

Eenmalig en/of Periodiek schenken

Eenmalig en/of Periodiek schenken

Uw donatie is onmisbaar voor het museum om te blijven vernieuwen en steeds weer nieuwe generaties kennis te maken met verhalen over de kracht van het water. Zo houden we de herinneringen aan de watersnoodramp van 1953 levend en schenken we aandacht aan de eeuwige strijd tegen het water.

Ook u kunt het verschil maken
Met uw bijdrage kunt u het Watersnoodmuseum als kennis- & herinneringscentrum in het algemeen steunen of uw gericht oormerken aan specifieke activiteiten. U kunt het verschil maken door bij te dragen aan nieuwe tentoonstellingen, educatieve projecten of het uitvoeren van historisch onderzoek. Wij vertellen u graag meer over projecten die zonder uw steun niet mogelijk zijn.

Fiscaal voordelig schenken
Als culturele ANBI is het Watersnoodmuseum geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, ook u kunt profiteren van fiscaal voordelig schenken. Een periodieke schenking in minimaal vijf jaarlijkse termijnen is voor 125% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Stel u schenkt over die periode jaarlijks €500,- dan bent u netto slechts €213,- tot €267,- per jaar kwijt, afhankelijk van uw belastingschijf. Voor periodieke schenkingen hoeft u niet meer langs de notaris. Het enige wat u hoeft te doen, is het formulier te downloaden, in te vullen en naar ons op te sturen.

Zo kunt u eenvoudig periodiek schenken:

  • Download de overeenkomst periodiek schenken en de betalingsvolmacht
  • Print de overeenkomsten in tweevoud en vul uw gegevens in
  • Stuur beide exemplaren van de overeenkomst en de betalingsvolmacht naar het Watersnoodmuseum: Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk
  • Wij ondertekenen de overeenkomst en sturen het exemplaar voor de schenker weer naar u terug, voor uw eigen administratie

Eenmalig bijdragen
Zo kunt u snel en eenvoudig eenmalig bijdragen:
U kunt uw gift overmaken op NL16 RABO 0357833252 t.n.v. Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Bastiaan Bot, hij denkt graag met u mee. U kunt hem bereiken via 0111-644382 of per mail aan bbot@watersnoodmuseum.nl.


Watersnoodmuseum

Evenementenlocatie

Evenementenlocatie

Binnenkort meer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@watersnoodmuseum.nl.

De vier caissons

Caisson 5

Praktische informatie

 

Contact


Word partner

Word partner

Binnenkort meer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@watersnoodmuseum.nl.


Onze partners

Onze partners

Het Watersnoodmuseum zet zich samen met vele partijen in om bezoekers meer bewust te maken van de kracht van het water. Met de Watersnoodramp van 1953 nog vers in het geheugen, maar ook vanuit het besef dat watersnoodrampen van alle tijden zijn. Mede door de financiële steun, inzet en betrokkenheid van onze partners kunnen wij de indrukwekkende herinneringen levend houden en overbrengen op bezoekers uit binnen- en buitenland.

Partners
Deltacommissaris
Gemeente Schouwen-Duiveland
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Ministerie Infrastructuur & Waterstaat
Ministerie van Defensie
Provincie Noord-Brabant
Provincie Zeeland
Provincie Zuid-Holland
Unie van Waterschappen
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Scheldestromen

 

Sponsors
AMZ
Dujat (Dutch & Japanese Trade Federation)
Hitachi Construction Machinery Europe NV
Koninklijke Zeelandia Groep B.V.
KPMG Meijburg &co
Rabobank Oosterschelde
Rabobank Walcheren
Rabobank Zeeuws-Vlaanderen
Sourcy
Van Oord
Yara Sluiskil

 

Fondsen en stichtingen
Vriendenloterij
BPD Cultuurfonds
Cultuurplein Tholen
Delta Zeeland Fonds
Frits Lensvelt Stichting
Hurgronjefonds
Janivo Stichting
Mondriaan Fonds
Nutsfonds Zierikzee
Prins Bernhard Cultuurfonds
Rotary Zierikzee
Stichting Mondiale Bewustwording
Stichting Renesse
Stichting Zabawas
Teenstra Foundation
Vrienden van het Watersnoodmuseum
VSBfonds
Zeelandia Cultuurfonds