Stichting Beheer Watersnoodmuseum


Stichting Beheer WatersnoodmuseumDe stichting behartigt een sociaal belang en stelt zich zonder winstoogmerk ten doel om de collectie van museale voorwerpen te verwerven, bewaren, beheren, uit te breiden en in bruikleen te geven aan Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 zolang deze Stichting het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk in stand houdt en exploiteert.Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.RSIN: 859684660Contactgegevens: directie@watersnoodmuseum.nlBezoekadres: Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305RJ OuwerkerkDirecteur-bestuurder: Siemco Louwerse.Samen met Lianne Kooiman (operationeel manager) vormt hij de directie.Stichting Beheer Watersnoodmuseum kent per 1-1-2024 een Raad van Toezicht.De Raad van Toezicht van deze stichting bestaat uit:Peter Glas, Boxtel (voorzitter)Hermineke van Bockxmeer, NootdorpChristan Zantboer, NoordgouweCarola de Vree - van Wagtendonk, DelftHein van der Loo, AlmereHein van Stokkom, GeertruidenbergJacco van Maldegem, WestkapelleAlle leden (toezichthouders) van de Raad van Toezicht verrichten hun taak onbezoldigd.

Beleidsplan

Link naar complete beleidsplan 2022-2024

Hoofdpunten:

Inleiding

Sinds 2016 heeft Nederland een Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953. De toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu heeft deze status aan het Waters­nood­museum verleend vanwege het belang van het museum als plaats van herin­nering aan de ramp van 1953. Maar evenzeer omdat het museum meer doet dan alleen terugkijken. De blik is ook op het toekomstige waterbeheer gericht: overstromingsrisico’s, klimaatveran­dering en zeespiegelstijging. Zo wordt inzichtelijk gemaakt dat de strijd tegen het water nooit op­houdt en ook niet typisch Neder­lands is.

Om die taken in de toekomst nog beter te kunnen vervullen heeft het museum in 2019 het naastliggende pand in eigendom verworven om daar een kennis­centrum en (extra) expo­si­tieruimte in te richten. Ook wordt in het pand een museumbras­serie geëx­ploiteerd.

Deze uitbreiding brengt extra financiële risico’s met zich mee. Om het voortbestaan van het museum en zijn activiteiten te garanderen is de gehele collectie in 2019 (zowel voorwerpen als multi­media­be­stan­den) in een aparte stichting ondergebracht: Stichting Beheer Waters­nood­­museum.

Deze stichting staat los van de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 die verant­woordelijk is voor de exploitatie en het in stand houden van het museum (zie bijlage I voor het beleidsplan). De financiën van beide stichtingen zijn vol­le­dig gescheiden.

Uiteraard werken de stichtingen ook samen. Bij de opzet is er voor gekozen een deel van de beheerskosten bij het museum te laten. De stichting beheer richt zich meer op de verwerving van de collectie; deze zal dan ook schenkingen, donaties en dergelijke ontvangen. De ver­werving van de collectie is in lijn met de activiteiten van het museum. Verder zijn in geza­men­lijkheid richtlijnen ontwik­keld voor het uitbreiden van de collectie en het aanvaarden van nalatenschappen en schen­kin­gen.

In dit (eerste) beleidsplan beschrijft het bestuur de doelstelling, ambities en feitelijke werk­zaam­heden voor de ko­men­­de periode, de inkomsten en uitgaven en de wijze van verant­woording. Daarnaast is feitelijke informatie opgenomen.

Het beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2022 – decem­ber 2024.

Doelstelling, ambitie en feitelijke werkzaamheden

De ambitie van de RvT is de museumcollectie op een professionele en respectvolle ma­nier te behandelen en te ontsluiten voor het publiek. De komende jaren geeft de RvT met de volgende activiteiten invulling aan de statutair vastgelegde doelstelling:

  • de collectie om niet ter beschik­king stellen aan het museum (op basis van een overeen­komst);
  • beheer bestaande collectie: inventariseren/digitaliseren, archiveren, catalogiseren, op­slaan en onderhou­den/conserveren (kosten worden deels door het museum ge­dragen);
  • de collectie uitbreiden en verbreden met onder meer objecten, boeken, kranten alsook beeld-  en geluidsfragmenten. Die hebben niet alleen betrekking op de Watersnood van 1953 maar ook op toe­kom­stige gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging;
  • de collectie toegankelijk maken voor een breed publiek en in het bijzonder voor de jeugd, met tentoonstellingen, digitale middelen en nieuwsbrieven;
  • het tijdelijk uitlenen van objecten aan andere partijen;
  • het, in nauwe samenspraak met het museum, opstellen van een collectiebeleid alsook richtlijnen voor het aanvaarden van nalatenschappen en schenkingen (gereed, zie bijla­ge II);
  • het aanvragen van een Anbi C status om het schenken aantrekkelijk te maken..

Inkomsten en uitgaven

De stichting is opgericht om de (bijzondere) collectie te behouden in het geval van een de­confiture van het museum; het is een “veiligheidsmaatregel”. De activiteiten zijn daar op toe­gespitst: beheer en acqui­sitie.

Vanuit die visie is er ook voor gekozen dat het museum zo veel mogelijk kosten draagt. Werk­zaam­heden worden verricht door vrij­willi­gers en waar nodig wordt een be­roep gedaan op de medewer­kers van het ­museum. Er is dan ook geen sprake van per­so­neels- en bureaukosten.

De financiën van museum en stichting beheer zijn gescheiden; beide kennen een eigen begro­ting en jaarrekening. Gezien de gekozen constructie zijn die van de stichting beheer beperkt in omvang.

De relatie tussen beide stichtingen is in bijlage III schematisch weergegeven.

Het vermogen van de stichting bestaat momenteel (fysieke) objecten en gedi­gitaliseerde bestanden met een emotio­nele waarde, geld gaat er slechts in beperkte mate om. Het fysieke beheer van die goederen is hierboven al be­schreven (§ 2).

Na het verkrijgen van de Anbi C status zal ook ingezet gaan worden op het werven van finan­ciële middelen om te collectie uit te kunnen breiden.

De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de activitei­ten. In geval van vereffening komt een eventueel batig saldo ten goede aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

De inkomsten van de stichting zullen straks bestaan uit subsidies en donaties in de vorm van schenkingen (zowel geld als goederen), giften, erfstellingen en legaten. Ook kan een beroep worden gedaan op de (on­af­hankelijke) Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum voor ad hoc bijdragen.

Daarnaast kan de stichting actief fondsen werven om de doelstellingen te realiseren. Hierbij valt onder meer te denken aan: inventariseren en benaderen van mogelijke sponsors (zowel voor meerjarige als ad hoc ondersteuning), mailingen, publiciteit zoeken, crowdfunding en het bie­den van maatwerk. Ook giften in natura (bijvoorbeeld specifieke dienstverlening) worden geaccepteerd.

De uitgaven die de stichting doet betreffen de kosten voor beheer en opslag van de collec­tie, verzekeringspremie, inventarisatie, digitalisering en het breed toegankelijk maken. Het muse­um draagt hier aan bij. Ook zijn middelen nodig voor uitbreiding van de collectie.

Toezichthouders van de stichting doen hun werk pro Deo; wel is het mogelijk gemaakte kosten vergoed te krijgen.

Verantwoording

De directeur- bestuurder van de stichting legt op de volgende wijze verantwoording af over werkzaam­he­den en activiteiten aan de RvT:

  • jaarlijks wordt een financieel verslag uitgebracht. Daarnaast brengt de bestuurder een jaar­verslag uit met daarin een samenvatting van het gevoerde beleid. Beide worden op de eigen website ge­pu­bliceerd;
  • (belangrijke) aanwinsten, schenkingen, vondsten en dergelijke worden op de website en/of in de nieuwsbrief van het museum gepresenteerd;
  • het publiceren van persberichten.

Informatie rechtspersoon

 

rechtsvorm:

stichting

statutaire naam:

Stichting Beheer Watersnoodmuseum

statutaire zetel:

gemeente Schouwen-Duiveland

datum akte van oprichting:

30-01-2019

inschrijving handelsregister:

30-01-2019

activiteiten (SBI):

7490 - overige specialistische zakelijke dienstverlening

bezoekadres:

Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk

telefoon

0111 - 644 382

website
bankrekening

NL61 RABO 0189 5740 11

 

Samenstelling Raad van Toezicht

Zie RvT

Jaarrekeningen en verslagen

Jaarrekening 2021 Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 (nog geen jaarrekening van Stichting Beheer)

Verkorte balans 2022 Stichting Beheer Watersnoodmuseum