Colofon


Fotoverantwoording

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.

Alle rechten voorbehouden. Niets deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het museum.
Onder openbaarmaken wordt ook begrepen het opnemen van inhoud van deze website in een andere website, door bijvoorbeeld framing of embedding.

Deze uitgave bevat handelsnamen of merknamen. Het Watersnoodmuseum respecteert de eigendomsrechten verbonden aan vermelde merk- en handelsnamen.

Het museum heeft zijn best gedaan om de rechthebbenden van de getoonde afbeeldingen op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op een gepubliceerde afbeelding, dan verzoeken wij dit aan ons te melden.

Het is niet toegestaan op enigerlei wijze wijzigingen aan te brengen aan de afgebeelde inhoud van foto’s en filmpjes die van de website of van het Youtube-kanaal van het museum zijn gedownload.

Copyright foto’s:

Deltawerk Neetlje Jans – © Neeltje Jans

© Barbara Kerkhof – Maand van de Geschiedenis

Beeldarchief Rijkswaterstaat – © Harry van Reeken & Joop van Houdt

Miep van Riessens magnum opus De Verdronkenen – © Jan van de Ven