Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953


Statutaire Naam: Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953RSIN of fiscaal nummer: 806631053L01Financiële verantwoording: Jaarrekening 2021, opgesteld door en met een accountsrapport van WEA AuditTitel: Jaarrekening 2021Overige documenten: Meerjarenbeleidsplan 2021-2024Titel: Herinneren, Leren, Vooruitkijken, een nationaal museum met een internationale uitstralingIBAN: NL16RABO0357833252Postadres:Weg van de Buitenlandse pers 54305 RJ  Ouwerkerktel.: 0111 - 64 43 82Website: http://www.watersnoodmuseum.nlAlgemeen mailadres: info@watersnoodmuseum.nl

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel om, middels het in stand houden van het Caissoncomplex te Ouwerkerk als Nationaal Monument, de herinnering aan de Watersnoodramp van 1953 levendig te houden en de strijd van Nederland tegen het water te belichten.

Hoofdlijnen Meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Inleiding: een museum met een verhaal
Het museum als herinneringscentrum: actualiseren, digitaliseren en professionaliseren
Het museum als kenniscentrum: hoofd en hart verbinden
Verbonden in een sterk netwerk
Gezonde bedrijfsvoering
Meerjarenbegroting

Beloningsbeleid directie
Er zijn twee directieleden; 1 directeur, in loondienst, voor 40 uur per week; 1 operationeel manager, in loondienst voor 32 uur per week.

Het personeel heeft geen cao, maar werkt volgens het document Arbeidsvoorwaarden Watersnoodmuseum, samengesteld aan de hand van de CAO Musea. Toelichting: Het personeel is in dienst van de stichting en wordt door de stichting uitbetaald.

De vrijwilligers ontvangen geen geldelijke beloning.

Bestuurders
Voorzitter: mevr. K Peijs
Penningmeester: dhr. C. Zantboer
Secretaris: mevr. H. van Bockxmeer
Bestuurslid: dhr. R. van der Kluit (tevens vicevoorzitter)
Bestuurslid: dhr. J.C. van de Sande
Bestuurslid: dhr. H. v.d. Loo
Bestuurslid: dhr. H. van Stokkom
Bestuurslid: mevr. C. de Vree – van Wagtendonk
Bestuurslid: dhr. J. van Maldegem

Toelichting: bestuursleden ontvangen geen vergoeding; zij kunnen in bijzondere gevallen onkosten vergoed krijgen.